Všeobecné dodacie podmienky Tlač Email

 

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti BEFOR® s.r.o.

 


I. PREDMET

 • 1.1. Predmetom týchto všeobecných dodacích podmienok (ďalej len vdp) je dodávka materiálu a služieb od firmy BEFOR® s.r.o.. Bližšia špecifikácia požadovaného materiálu (ďalej len tovar) ako aj termíny dodania budú spresnené v jednotlivých zmluvách, resp. objednávkach, faktúrach.
 • Žiadne iné osobitné podmienky nemajú prednosť pred vdp pokiaľ nie sú písomne akceptované predávajúcim. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto vdp a to v prípade ak dôjde k zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Zmenu podmienok, ich doplnenie a nadobudnutie účinnosti zmien predávajúci vyhlási vhodným spôsobom.
 • 1.2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar v potvrdenej objednávke kupujúcemu dodať v požadovanom množstve a kvalite a kupujúci sa zaväzuje dohodnutý tovar odobrať a riadne a včas zaň zaplatiť.
 • 1.3. Tieto vdp tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, zmluvy alebo potvrdenej objednávky, resp. faktúry ( ďalej len zmluva).

 

II. KÚPNA CENA

 • 2.1. Kúpna cena na objednaný tovar bude stanovená dohodou zmluvných strán, na konkrétny objednaný tovar. Cena je stanovená podľa medzinárodných pravidiel INCOTERMS 2000, kde sú riešené aj záležitosti prepravy, prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení.
 • 2.2. Prechod vlastníckych práv tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny v plnom rozsahu.
 • 2.3. Kupujúci je povinný do zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar sa o tento starať, chrániť pred poškodením alebo odcudzením.
 • 2.4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo znovu získania držby resp. reexportu tovaru. Náklady znovu získania držby a reexportu tovaru idú na účet kupujúceho. Kupujúci zaviaže tretie osoby povinnosťou rešpektovať toto právo predávajúceho.III. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 • 3.1. Predávajúci bude avizovať pripravenosť tovaru na expedíciu faxom alebo telefonicky a kupujúci sa zaväzuje tento tovar odobrať do 24 hodín od avíza zásielky.
 • 3.2. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, ak je kupujúci v omeškaní s platbou ceny tovaru.
 • 3.3. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek platbu pre predávajúceho alebo zadržať tovar, ktorý sa má vrátiť predávajúcemu alebo jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu.
 • 3.4. Z platby ceny tovaru nebude zrazená žiadna suma. Všetky bankové poplatky znáša kupujúci s výnimkou poplatkov vyrubených bankou predávajúceho.
 • 3.5. Čiastočné dodávky tovaru sú prípustné.
 • 3.6. Ak sa kupujúci zaviaže zabezpečiť prepravu tovaru kupujúci je povinný tovar prevziať od predávajúceho najneskôr do piatich (5) dní odo dňa obdržania avíza od predávajúceho.
 • 3.7. Ak kupujúci poruší predchádzajúci odsek 3.6. predávajúci je oprávnený odoslať tovar na náklady a riziko kupujúceho alebo uskladniť tovar na náklady a riziko kupujúceho v sklade predávajúceho alebo v sklade tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru v sklade predávajúceho je predávajúci oprávnený vyúčtovať skladovacie náklady kupujúcemu vo výške 5,- EUR za každú začatú tonu tovaru, za každý začatý deň skladovania. V prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby, je predávajúci oprávnený kupujúcemu naúčtovať skladovacie náklady účtované treťou osobou.V prípade uskladnenia tovaru iných osôb, alebo firiem v areály Befor® s.r.o. sa účtujú skladovacie náklady vo výške 5,- EUR za každú začatú tonu tovaru, za každý začatý deň.
 • 3.8. Predávajúci predáva tovar vyrobený podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre rozmerové, mechanické a fyzikálne charakteristiky. Tieto štandardy spolu s akýmkoľvek dodatočnými požiadavkami kupujúceho musia byť stanovené v zmluve. Povrchová kvalita tovaru má vyhovovať potrebám špecifického vzhľadu a vyhotoveniam tovaru požadovaného pre jeho obvyklé konečné použitie v súlade špecifikami stanovenými v zmluve.IV. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 • 4.1. Nebezpečenstvo škody na tovare sa riadi paritou podľa INCOTERMS 2000.
 • 4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.V. CHYBY TOVARU, REKLAMÁCIA, NÁROKY Z CHÝB

 • 5.1. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa množstva a kvality tovaru musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí.
 • 5.2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a o prípadných vadách tovaru upovedomiť bez zbytočného odkladu predávajúceho, a to písomnou formou alebo faxom a vyzvať ho k účasti na vykonanie kontroly. Ak nie je tovar riadne pripravený na jeho prehliadku predávajúcim, nemá kupujúci žiadny nárok z vád tovaru. Ak reklamovaný tovar nie je k dispozícii na vykonanie prehliadky tovaru, kupujúci nemá nárok na žiadnu reklamáciu vád tovaru.
 • 5.3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru doporučeným listom s priloženými nasledovnými dokumentmi a údajmi: duplikát nákladného listu, číslo príslušnej zmluvy alebo faktúry, identifikačné údaje o tovare (číslo jedinca, rozmery, váha, číslo stavby, číslo zakázky  atď. Ak boli vady tovaru zistené počas prepravy tovaru, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu komerčný zápis potvrdený prepravcom a zapísať výšku škody na tovare do prepravných dokumentov.
 • 5.4. Ak dodá predávajúci kupujúcemu tovar s chybami a ak sa tu jedná o porušenie zmluvy podstatným spôsobom a kupujúci dodrží ustanovenia čl. V bodu 5.2. týchto vdp, má kupujúci právo rozhodnúť sa medzi nárokom na dodanie náhradného tovaru za chybný alebo primeranou zľavou z kúpnej ceny. Tento svoj reklamačný nárok oznámi predávajúcemu písomne do 5 dní od prevedenia kontroly za účasti predávajúceho. Pri kontrole bude spísaný reklamačný protokol.
 • 5.5. Tovar označený kupujúcim ako chybný z dôvodu predpokladanej zodpovednosti predávajúceho musí byť uchovaný oddelene v pôvodnom stave za účelom jeho prehliadky príslušnými zástupcami predávajúceho. Kupujúcemu sa doporučuje prehliadnuť minimálne 10 % dodaného tovaru alebo stavby, ak je na ňom značný počet nezrovnalostí. Kupujúci nie je oprávnený užívať alebo predať reklamovaný tovar bez písomného súhlasu predávajúceho pred úplným vysporiadaním reklamácie.
 • 5.6. Predávajúci nie je zodpovedný za vady na tovare spôsobené  a) neštandardným, nekvalifikovaným alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou alebo testovaním tovaru, b) dôvodmi súvisiacimi s montážou s iným neautorizovaným tovarom, c) pokusmi modifikovať alebo opraviť tovar bez predchádzajúcej písomnej autorizácie predávajúceho,d) dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním alebo e) z akejkoľvek príčiny odlišnej od štandardného používania tovaru.
 • 5.7. Tovar dodávaný v inej ako I.A. kvalitatívnej triede nepodlieha nároku na reklamáciu.
 • 5.8. Ak je tovar podľa zmluvy dodaný ako nebalený alebo nekonzervovaný materiál , predávajúci nezodpovedá za jeho poškodenia  počas jeho prepravy a skladovania
 • 5.9. Uplatnená reklamácia tovaru nie je dôvodom na jeho nezaplatenie v plnom rozsahu alebo dôvodom na odmietnutie prevziať ďalšiu dodávku tovaru od predávajúceho.
 • 5.9.1. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť stanovenú v predchádzajúcich odsekoch tohto článku, zaniká týmto kupujúcemu nárok na reklamáciu tovaru.VI. VYŠŠIA MOC

 • 6.1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán.
 • 6.2. Strana dotknutá udalosťou Vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu do desiatich (10) dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takejto udalosti .
 • 6.3. V prípade ak udalosť Vyššej moci trvá menej ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní strany si zachovajú svoje práva a povinnosti podľa zmluvy a čas plnenia takých povinností sa predĺži o dobu trvania takej udalosti Vyššej moci.
 • 6.4. V prípade, že udalosť Vyššej moci trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd, s výnimkou škôd, ktoré s udalosťou Vyššej moci nesúvisia.
 • 6.5. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 6.4. bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.VII. SANKCIE

 • 7.1. V prípade nezaplatenia ceny tovaru predávajúcemu v dohodnutej lehote, má právo predávajúci postupovať v zmysle § 369 zákona č. 513/1991 zbierky. Penále za oneskorenie je 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, na základe faktúry vystavenej predávajúcim voči kupujúcemu so splatnosťou v deň nasledujúci po jej doručení kupujúcemu.
 • 7.2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške predmetu zmluvy za každé jednotlivé porušenie, ak kupujúci postúpil alebo akokoľvek obchodoval s nárokmi zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Nárok predávajúceho na náhradu škody v plnom rozsahu tým nie je dotknutý.Upomienky budú spoplatnené nasledovným spôsobom. 1.upomienka 10€, 2.upomienka 15€,3.upomienka 20€, každá ďalšia upomienka 25€.Upomienky budú zasielané každých 7 dní, až do úplného zaplatenia záväzku.
 • 7.3. Kupujúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške predmetu zmluvy v prípade porušenia jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia čl. II. bod 2.3. týchto vdp. Týmto nie je nárok predávajúceho na náhradu škody dotknutý
 • 7.4. Predávajúci považuje akékoľvek údaje stanovené v zmluve a akékoľvek informácie alebo dokumenty získané v súvislosti so zmluvou za dôverné a kupujúci je povinný neprezrádzať ich ani k nim neumožňovať prístup v akejkoľvek forme tretej osobe okrem stanovenej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.VIII. PREPRAVNÉ OBALY A ZABEZPEČ. ZARIADENIA

 • 8.1. Druh prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení volí predávajúci v súlade so sortimentom dodávaného tovaru a predpismi prepravcu.
 • 8.2. Ak sa dodávka tovaru realizuje na drevených paletách predávajúceho („palety“), kupujúci sa zaväzuje na vlastné náklady vrátiť palety predávajúcemu v použiteľnom stave do 30 dní po dodaní tovaru, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V opačnom prípade má predávajúci právo kupujúcemu fakturovať kúpnu cenu palety 12,- €/ks bez DPH.IX. ROZHODNÉ PRÁVO

 • 9.1. Tieto ustanovenia vdp ako aj zmluvy sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky.
 • 9.2. Otázky, ktoré v týchto vdp nie sú upravené vôbec alebo len čiastočne, sa riadia slovenským hmotným právom a to predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník).X. RIEŠENIE SPOROV

 • 10.1. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy - vdp, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D`ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohoto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prejednať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu od predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese Štúrova 28, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.
 • 10.2.Všetky spory ktoré vzniknú zo zmluvy - VDP uzavretej s fyzickými osobami nepodnikateľmi sa spravujú ustanoveniami zákonov SR v zmysle bodu IX.ROZHODNÉ PRÁVO týchto VDP.
 • 10.3. V prípade porušenia tejto vdp, klient súhlasí s plnou fakturáciou vzniknutých nákladov, sankcií a poplatkov. V takých prípadoch všetky tieto poplatky a / alebo sankcie musia byť zaplatené v plnéj výške, a to do 30 dní.
 • 10.4. V prípade porušenia tejto vdp, klient alebo ktokoľvek konajúci v jeho mene, povinný uhradiť honorár právneho zástupcu, súdne poplatky a všetky ostatné náklady potrebné na presadenie tejto vdp.XI. ODSTÚPENIE A ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 • 11.1. V prípade odstúpenia od zmluvy z vôľe kupujúceho alebo v dôsledku nesplnenia podmienok tejto zmluvy zo strany kupujúceho, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 10% z ceny predmetu zmluvy v prípade, ak sa tovar má ešte len má zakúpiť alebo vyrobiť, a 50% z hodnoty už  objednaného, vyrobeného alebo zakúpeného  tovaru, ktorého sa odstúpenie od zmluvy týka.Ak ide o tovar objednaný, zakúpený alebo vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho- tzv.nadštandardný tovar, je kupujúci povinný zaplatiť 100% hodnoty tovaru.
 • 11.2. Každá zo zmluvných strán môže okamžite písomne odstúpiť od zmluvy ak druhá strana opakovane porušila zmluvu, resp. vdp.
 • 11.3. Ukončenie zmluvy nadobudne právoplatnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej strane a vzťahuje sa na predmetnú zmluvu s výnimkou takej zmluvy, na základe ktorej už bol tovar odoslaný kupujúcemu.XII. ZÁVEREČNE USTANOVENIA

 • 12.1 Tieto vdp sú záväzné i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
 • 12.2 Kupujúci podpisom týchto vdp vyjadruje svoj súhlas s týmito vdp a prehlasuje, že nie je v likvidácii, konkurznom, alebo vyrovnacom konaní, a že každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov bez meškania oznámi predávajúcemu. Predávajúci prehlasuje všetky /slovne a písomné/ informácie  od predávajuceho voči tretím osobám za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka č.513/1991 ZZb.v znení neskorších predpisov.
 • 12.3 Akýkoľvek dodatok k zmluve musí byť v písomnej forme potvrdený oboma stranami.
 • 12.4 V prípade ak kupujúci zmarí alebo odoprie doručenie listiny od predávajúceho, považuje sa predmetná listina za doručenú dňom tohto odoprenia alebo zmarenia doručenia.
 • 12.5. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k spracovaniu všetkých osobných alebo podnikových údajov, ktoré mu ako kupujúci poskytne . Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponuky a k marketingovým účelom.
 • 12.6.Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VDP, ich obsahu porozumel a sú mu známe dôsledky v prípade ich porušenia.
 • 12.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej doručenia druhej strane a zahŕňa zmluvy a všetky objednávky, kde ešte nedošlo k plneniu.

 

Kupujúci súhlasí s vyhotovením videozáznamu alebo fotografických snímkov zobrazujúcich predmet  zmluvy,faktúry za účelom ich využitia na reklamné účely v podobe reklamných letákov,katalógov ako aj iných reklamných predmetov a taktiež s umiestnením a zverejnením snímok na internetových stránkach propagujúcich výrobky a diela vytvorené zhotoviteľom.
BEFOR® s.r.o.

 

 
quatro cetelem quatro
TOPlist


© 2010 - BEFOR® s.r.o. - Stavebné a záhradné centrum - J. Barč Ivana 24, 071 01 Michalovce, Tel.: 056/64 32 621, Fax: 056/68 71 020
K publikovaniu všetkých článkov a fotografií je potrebné písomné povolenie spoločnosti. Po schválení povolenia je v každom prípade potrebné
uvádzať názov našej webovej stránky na každom publikovanom dokumente. Prečítajte si viac o autorských právach.